Vedtægter

Gældende vedtægter:

§ 1

Foreningens navn er Vestsjællands Teaterkreds. Dens hjemsted er Slagelse.

§ 2

Teaterforeningens formål er at administrere teaterlovens bestemmelser vedrørende abonnementsordninger i henhold til bekendtgørelse nr. 365 af 26. maj 2006 med senere ændringer, med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område. Herudover bør teaterforeningen supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger uden for abonnement for børn og voksne.

Teaterforeningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.

Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsforhold for teatret, ligesom den kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer. Teaterforeningen samarbejder med kulturudvalget i Slagelse kommune.

§ 3

Teaterforeningen fastlægger de abonnementsordninger, der skal være gældende, idet der kan etableres samarbejder med andre teaterforeninger og udbydere af teater. Ved fastlæggelsen bør der tages behørig hensyn til sikring af rabat ved samlet køb af flere forestillinger.

Der bør videre rettes formidlingsaktiviteter mod børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret.

Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt folkeregisteret i Danmark.

Foreningens medlemmer udgøres af abonnenterne.

Ved tegning af abonnement betales et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 4

Teaterforeningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber
forestillinger af det producerende teater og oppebærer formidlingstilskud, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud.

§ 5

Teaterforeningens medlemmer (abonnenterne) og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser.

§ 6

Teaterforeningens bestyrelse består af 8 personer over 18 år.

Bestyrelsesmedlemmer og øvrige vælges af generalforsamlingen ved simpelt flertal.

Valget gælder for 2 år, 4 af medlemmerne afgår hvert andet år.

Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan supplere sig med en repræsentant for Slagelse Kommune.

§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden. Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget varetager den daglige drift, men har ingen selvstændig beslutningskompetence i større sager. Udvalget forbereder sagerne til bestyrelsen og udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres en beslutningsprotokol. Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

§ 8

Teaterforeningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Bestyrelsen forvalter teaterforeningens midler.

Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

Regnskabet revideres på baggrund af de af Kunststyrelsen fastsatte retningslinier for tiden § 25 stk. 2 i Bkg. nr. 365 af 26. april 2006.

§ 9

Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed. Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen har enhver registreret abonnent i den sidst afviklede sæson.

Afstemning skal ske ved håndsoprækning, medmindre 1 af de stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning ved personvalg. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog § 10. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober. Bestyrelsen, der fastsætter mødested og ‑tid, indkalder til generalforsamling med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad eller ugeavis.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum omfatte følgende

1 . Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. a) Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår
fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.
b) Der orienteres om foreløbigt budget for den nye sæson
4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Forslag til behandling på en generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde i så god tid, at de kan medtages på indkaldelsen. Forslag til behandling på ordinær generalforsamling, skal således være bestyrelsen i hænde inden 1. september. Kun forslag, der fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, kan behandles af generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

§ 10

Beslutninger om ændring i foranstående vedtægter eller foreningens ophævelse kan kun træffes, når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 75% af de fremmødte stemmeberettigede på første generalforsamling. Ved 2. generalforsamling kræves alene simpelt flertal til vedtagelsen af forslaget.
Ved ophævelse af teaterforeningen anvendes dens formue til formål anvist af den siddende bestyrelse med kulturudvalget i Slagelse kommunes godkendelse.

Vedtægtsændringer i § 6 og § 9 vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling i Vestsjællands Teaterkreds 10. oktober 2017.

TAK TIL VORES SAMARBEJDSPARTNERE

0